Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

ArtLab/FulLab/SkillsLab

In het 1ste jaar A-stroom werken we gedurende 4 uur/week rond kunst en taal.

De link tussen taalvaardigheid (o.a. lezen voor plezier) een schoolsucces is zeer sterk. In het werken met pubers en tieners is het heel belangrijk de juiste insteek te vinden, de leerstof zo in de wereld te brengen dat ze kunnen ervaren waarom ze bepaalde dingen moeten leren. Het project ArtLab zet hierop in. Vanuit de kunstwereld en de aspecten ervan die dichtbij de leefwereld van de leerlingen liggen komen ze tot het functioneel gebruik van taal. Wanneer je iets wil zeggen over kunst moet je immers taal gebruiken (spreekvaardigheid) , maar ook wanneer je mensen wil uitnodigen voor een tentoonstelling (schrijfvaardigheid) of wanneer je iets meer wil te weten komen over een kunstenaar (lees- en kijk of luistervaardigheid), en ga zo maar door. Leerlingen oefenen taal bijna al spelenderwijs vanuit de invalshoek kunst.

Anderzijds is kunst ook een poort naar de wereld. Vanuit kunstuitingen die dichtbij hun leefwereld liggen kunnen ze verder op zoek gaan naar heel andere vormen van kunst. Ze leren niet alleen een heel andere wereld kennen maar ook om op verschillende manieren  naar hun eigen wereld te kijken, want dat is wat kunst kan: je op een andere manier laten kijken naar datgene wat je al heel lang kent. Om daarrond onderzoek te doen komen we terug bij de taal terecht.

 

FulLab

De laatste jaren is er door de onderwijsvernieuwing een  groeiende aandacht voor leerlingen waarvoor remediëring belangrijk is. Naast deze leerlingengroep moet er eveneens aandacht besteed worden aan de leerlingen die geen remediëring nodig hebben. Voor deze laatste groep leerlingen moet er uitdagende leerstof  aangeboden worden. Het FulLab-project in het 2de jaar daagt deze leerlingen uit. Het leren van bepaalde vaardigheden en houdingen vereist allereerst kennis en expertise van een vakgebied. Het is belangrijk om leerlingen bewust te maken van de manier waarop ze leren en hoe ze informatie verwerken tot kennis. Het helpt om een nieuwsgierige houding te stimuleren en in te spelen op de intrinsieke motivatie om te leren. Tijdens de FulLab projecten worden de verschillende vakken geïntegreerd in brede leergebieden.

 

SkillsLab

In onze school werken onze leerlingen vanaf het 1e jaar in een nieuw projectvak: SkillsLab.

In het 1ste en het 2de jaar wordt er tijdens deze projecturen vooral gewerkt rond leren leren en keuzes maken. Keuzes maken kan je pas als je weet welke talenten je hebt. De opdrachten tijdens deze projecturen zijn vooral in functie van het detecteren van eigen talenten. 

In het 3de jaar en het 4de jaar krijgen de leerlingen de kans om gedurende 3 uren per week een aantal onderwerpen te onderzoeken vanuit hun eigen interesses. We behandelen per jaar vier thema’s: sociale media, geld, milieu, kans-armoede, esthetica, ruimtevaart, vluchtelingen en veiligheid . De duurtijd van elk thema is +/- 7 weken.

Binnen de drie hoofddomeinen (economie, humane wetenschappen en STEM) zoeken de leerlingen in groep naar antwoorden op hun onderzoeksvraag. Op het einde van het jaar is elke leerling minstens 1x ondergedompeld in economie, humane wetenschappen en STEM. Zo kunnen onze leerlingen over de bestaande ‘domein-muurtjes’ kijken en krijgen ze de kans om hun interesses zo breed mogelijk te ontplooien.

Tijdens al deze projecten wordt er ook aan taalverwerving gewerkt. We passen gaande weg de volledige cyclus het CLIL-principe (Content and Language Integrated Learning) toe.

In de 3de graad wordt er tijdens SkillsLab gewerkt rond andere maatschappelijke thema’s maar dit vooral ter voorbereiding van het maken van een eindwerk door de leerling in het 6de jaar.

https://www.facebook.com/skillslabplus

 

 

FulLab–SkillsLab in functie van ontwikkelen 21st century skills

Deze projecturen moeten ervoor zorgen dat ons onderwijs voldoet aan het ontwikkelen van de 21st century skills bij onze leerlingen.

21st century skills (21e eeuwse vaardigheden) is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Het gaat om:

 • Kritisch denken
 • Creatief denken
 • Probleemoplossend denken
 • Computational thinking (het vermogen om complexe problemen op te lossen met computers als hulpmiddel, het wordt als een noodzakelijke basisvaardigheid gezien naast bv. lezen, schrijven en rekenen)
 • Informatievaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)
 • Zelfregulering

Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. Ze helpen leerlingen om hun weg te vinden in een complexe wereld.