Stedelijk Lyceum Zuid

secundair onderwijs

Oefenhuis

Ons Oefenhuis

Vanaf het schooljaar 2009-2010 start het LL | SPIA met een echt "Oefenhuis-project"

Start oefenhuis

Dit project heeft tot doel een andere manier van leren te organiseren.
Een school die uitgebouwd wordt als een krachtige leeromgeving nodigt jongeren uit al hun talenten en competenties op doe, denk en sociaal vlak te herkennen, aan te boren en levenslang en levensbreed te ontwikkelen .

Het project kadert binnen “Accent op Talent” een initiatief van de Koning Boudewijn Stichting met als doel ervaring op te doen in het anders organiseren van het onderwijs.

Korte omschrijving van het project.
Vanaf de maand september wordt er een huis gebouwd door de leerlingen van het 6de jaar ruwbouw en dit in het kader van de GIP.
Het technisch dossier is een ontwerp van een architect, het gebouw wordt opgetrokken in echte baksteen. 
Deze leerlingen bouwen de ruwbouw (buitenmuren, spanten, tussenvloeren en het dak).
Leerlingen van het 5de jaar ruwbouw  plaatsen de binnenmuren.
De leerlingen van de 2de graad van alle afdelingen werken aan de binnen afwerking.
Deze afwerking zal verdeeld worden in verschillende modulen die telkens volgens de eindtermen, leerplandoelen en beroepsprofielen zijn opgesteld
Zo spreken we van een module ruwbouw, elektriciteit, sanitair en centrale verwarming, veiligheid ....
Na elke module kan men ofwel verder werken ofwel  alles demonteren en opnieuw beginnen.
Bij elke module die start zal er eerst een werfvergadering plaats vinden.
Naast de werfleider, architect, veiligheidscoördinator en klant zullen de leerlingen ook deel uit maken van deze vergadering.
De architect zal ook de evaluatie doen van het resultaat. Waar mogelijk zullen ook evaluaties of keuringen gebeuren door externe experts.
In het huidige onderwijs worden de technische vaardigheden en kennis meestal in een kunstmatige omgeving (labo’s) georganiseerd en dit vooral in de 2de graad.
De leerlingen bouwen lichtschakelingen op kleine oefenborden, vervolgens mogen ze deze schakelingen opbouwen in een kleine nagebootste huisomgeving.
Ook verwarming en sanitair worden gerealiseerd in fictieve of niets voorstellende ruimte.
Met het oefenhuis willen we deze werkwijze doorbreken.
In deze realistische omgeving van het oefenhuis kunnen leerlingen hun creativiteit en talenten ontplooien.
Vanaf de start van de module zullen de leerlingen eerst moeten bepalen wat, waar, hoe en wanneer een bepaalde inrichting moet uitgevoerd worden. 
Deze problemen zullen ze moeten oplossen door overleg te plegen met de klant (eigenaar van het huis, de architect (Evi Willemyns), de uitvoerders van andere module, de veiligheidscoördinator.
De school zal er naar streven dat zoveel mogelijk bedrijven dit project ondersteunen en dit niet enkel met materialen maar ook met hun expertise. 
Bij de uitvoering van een module die steeds volgens de regels van het goede vakmanschap moet gebeuren zal ook een evaluatie gebeuren, naast  de procesevaluatie zal er ook een product evaluatie gebeuren,dit kan door de leraar, architect of een externe expert.

Binnen de module is er ook ruimte voor zelfevaluatie, co-of peer-evaluatie.

Binnen dit project zal de taak van de leraar meer de rol van een coach, begeleider worden.  Hij overlegt met zijn collega van de ander vakken.

Volg het project  Volg stap voor stap

Alle berichten