Via Louiza

kleuter- en lagere school

Zorg

Juf Katleen coördineert alles wat “zorg” betreft voor zowel de kleuter als de lagere school. Zij doet de meeste oudergesprekken, is aanwezig op de IZO’s (intern zorgoverleg) en MDO’s (multi disciplinair overleg) biedt ouders, leerkrachten en kinderen aangepaste zorg.

De zorgleerkrachten ondersteunen de leerkrachten vooral klasintern .

De taak van het zorgteam bestaat o.a. uit:

 • kinderen met leerproblemen in en uit de klas extra begeleiden
 • snellerende en hoogbegaafde kinderen voldoende uitdaging geven
 • bestuderen van andere en/of nieuwe leermethodes
 • organiseren van het tutorlezen
 • afnemen van de leesniveaus
 • testen van nieuwe leerlingen
 • opvolgen van toetsresultaten
 • deelnemen aan zorgoverleg , izo’s en mdo’s
 • organiseren van koffie-en theemomenten voor de ouders
 • enz…

Er is wekelijks een zorgoverleg met het hele zorgteam. Dit is belangrijk om de kinderen beter te kunnen opvolgen, voldoende ondersteuning te bieden aan zowel leerkracht als leerlingen en om eventuele leerproblemen te bespreken. Bij ernstige problemen worden de ouders altijd op de hoogte gebracht en wordt het CLB ingeschakeld. Dit alles wordt bijgehouden in een centraal leerlingvolgsysteem.

Ook voor de klasleerkrachten wordt “gezorgd”. Er is het klasoverleg tussen de klasleerkracht en de ondersteunende zorgleerkracht. De zorgleerkracht ondersteunt door bvb. extra materiaal te zoeken of aan te maken, andere manieren aan te bieden om kinderen in de klas te helpen, klasintern of -extern te helpen tijdens reken- en/of taallesjes, te helpen bij hoeken- en contractwerk, enz.

Twee keer per jaar worden er toetsen afgenomen om de vorderingen van de kinderen te meten en te vergelijken met het Vlaamse gemiddelde op gebied van Nederlands en wiskunde.
Drie keer per jaar wordt het leesniveau bepaald.

Schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met Ralfi- en Connect-lezen. Deze manier van leren lezen is bedoeld voor kinderen bij wie de leesontwikkeling niet vanzelf sprekend verloopt. Het doel is vooral om de motivatie van kinderen vast te houden of opnieuw hun belangstelling voor lezen te wekken. Het Connect-lezen is een aanvulling op een reguliere leesmethode en net als bij het Ralfi-programma, worden teksten herhaald gelezen via voor-, koor- en duolezen. Dit gebeurt minimaal drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten, individueel of in een kleine groep.
Tutorlezen op Basisschool PerspectiefTutorlezen op Basisschool PerspectiefTutorlezen op Basisschool Perspectief
Kinderen die problemen hebben waarover ze eens met een onpartijdige persoon willen praten, kunnen bij de zorgjuffen terecht, zij zoeken een momentje uit waarop er rustig gebabbeld kan worden. Niet alle problemen kunnen opgelost worden, maar soms is een luisterend oor al genoeg om je weer beter te voelen. Ook pesten wordt aangepakt en opgevolgd.

Op onze school zijn ook lestijden voorzien voor het opvangen van anderstalige nieuwkomers. De kinderen worden een paar uurtjes per week uit de klas gehaald om zo vlug mogelijk Nederlands te leren.Ook leren ze de nieuwe cultuur waar ze in beland zijn beter kennen. De AN leerkracht kan ook klasintern helpen.

Op schoolniveau wordt er ook gewerkt: zo wordt er bijvoorbeeld een centrale orthotheek opgebouwd waarin de leerkrachten extra informatie kunnen vinden over bvb. leerstoornissen, gedragsproblemen, diagnosemateriaal, extra inoefenmateriaal voor in de klas, interessante websites enz.

Als ouder kan je ook steeds met je vragen/problemen terecht bij het zorgteam maar je allereerste aanspreekpunt blijft uiteraard de klasleerkracht.