Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Vijf pijlers van actief burgerschap

Onze werking rond actief burgerschap maken we concreet in vijf pijlers. Samen vormen zij een voldragen pedagogische ondersteuning bij de geëngageerde zelfontplooiing van onze lerenden.

1. Actuele en maatschappelijke uitdagingen

actuele uitdagingenWe tonen ons betrokken bij de leefwereld van elk van onze lerenden. Daarnaast stellen we ons tot doel om hun blik te verruimen, hen kritisch te leren omgaan met informatie en stil te laten staan bij actuele gebeurtenissen in de wereld.

Via herinnerings-, mensenrechten- en vredeseducatie geven we onze lerenden fundamentele waarden mee. Wat duurzaamheid betreft zetten we niet alleen in op de vorming van onze lerenden, maar streven we er ook zelf naar een ecologisch verantwoorde organisatie te zijn.
 

2. Samen school maken

samen school makenDe school, academie of centrum is een veilige micro-maatschappij waarin lerenden actief betrokken worden bij het leerproces en de schoolcultuur. Zo bereiden ze zich voor op de latere samenleving. Daarnaast zijn onze scholen via de brede-schoolwerking een doorgeefluik naar de samenleving.

Onze reglementen zijn gericht op een faire inrichting van de school. We verwachten de naleving ervan, maar staan open voor overleg over hoe het beter kan. Lerenden en hun ouders als partners betrekken bij moeilijke afwegingen, creëert draagvlak voor de uiteindelijke oplossing.

3. Omgaan met conflicten

Grenzen moeten gerespecteerd worden. We verzetten ons vurig tegen pesten en uitsluiting, maar zoeken steeds naar een faire oplossing. We werken ook aan de sociale vaardigheden van onze lerenden, zodat ze zelf leren omgaan met conflicten.

Ieders perspectief is belangrijk voor ons. Onze scholen bieden steeds een luisterend oor bij problemen. Soms kan het ook helpen dat iemand extern komt bemiddelen. In dat geval kan je een melding of klacht registreren op ons Vraag- en Meldpunt.

4. Werken met en vanuit diversiteit

diversiteitIedereen is anders. Daarom werken we actief aan de individuele talentontwikkeling van onze lerenden. Daarnaast verzetten we ons bewust tegen elke vorm van discriminatie. We streven naar een open schoolklimaat met gelijke ontplooiingskansen voor iedereen.

Leven in een superdiverse grootstad vraagt om extra aandacht voor ieders eigenheid. Trouw aan de richtlijnen van de stad Antwerpen en het OVSG vullen wij onze principiële neutraliteit dan ook in als actief pluralisme, een actieve erkenning van diversiteit op school en in de klas.
 

5. Internationalisering

internationaliseringInternationale projecten en stages verruimen niet alleen de blik van onze lerenden, ze dragen ook bij tot hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het Stedelijk Onderwijs is een actieve partner in tal van internationale projecten en samenwerkingsverbanden.

Ook zonder internationale samenwerkingen stimuleren we de verantwoordelijkheidszin van onze lerenden voor mondiale uitdagingen. Problematieken zoals de klimaatopwarming, migratie en universele rechtvaardigheid vragen om een ruime blik en creatieve oplossingen.