De Kolibrie

kleuter- en lagere school

Kleuterschool

Juf Joyce en juf Marla

Juf Ann

Juf Evelyne en juf Charlotte (juf Nouche)

pas

Juf Pascalle

vero

Juf Veronique

diane

Juf Lotte (juf Diane)

Juf Danni en juf Kim