De Leerexpert Burchtse Weel - basis

stedelijk buitengewoon onderwijs

Visie

Onze school behoort tot Stedelijk Onderwijs Antwerpen en maakt deel uit van ‘De Leerexpert’, een netwerk van scholen voor Buitengewoon onderwijs.. 
Onze schoolvisie is gebaseerd op het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs. 

De Leerexpert Burchtse Weel biedt onderwijs aan leerlingen met een matige of ernstig mentale beperking en staat ook open voor leerlingen met meervoudige beperkingen. Door een uitgebreid zorgbeleid zijn wij gespecialiseerd in het aanbieden van verhoogde zorg en het tegemoet komen aan grote zorgnoden.  

Rekening houdend met de mogelijkheden van elke leerling, willen wij hun potentieel  maximaal ontplooien. Met een intern multidisciplinair team van deskundigen (leerkrachten, orthopedagogen, paramedici) en externe partners ( CLB, MFC, thuisbegeleidingsdiensten, …) werken we een individueel leertraject voor elke leerling uit.  Dit realiseren we via een individueel orthopedagogisch handelingsplan. We vertrekken steeds vanuit de sterktes van elke leerling en bieden een leeromgeving en trajecten op maat aan.   

Het (sociaal-emotioneel) welbevinden zien wij als een voorwaarde om te komen tot leren. We willen dat leerlingen “goed in hun vel zitten”, zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn, zich emotioneel veilig voelen, innerlijke rust hebben en zich verbonden voelen met anderen. Om hieraan tegemoet te komen zetten we in de eerste plaats in op het aanpassen van de communicatie-leeromgeving om daarna stapsgewijs functionele vaardigheden aan te leren.   

Hiermee willen we een positief en realistisch zelfbeeld, (met toekomstperspectief) met respect voor zichzelf en anderen nastreven. 

Met de ouders als belangrijke partner werken we handelingsplanmatig aan een toekomsttraject voor elke leerling,  met als streefdoel een zo ruim mogelijke integratie in de maatschappij. Door een functioneel onderwijs –en opvoedingsaanbod en het verhogen van de zelfstandigheid van onze leerlingen, bereiden wij hen zo goed mogelijk voor op maatschappelijke integratie. 

Om een leerloopbaan op maat aan te kunnen bieden, werken we binnen onze organisatiestructuur vanuit vier leerstromen: een voorbereidende kleuterwerking, een ervaringsstroom, een leef-leerstroom en een functiestroom. We streven naar een autismevriendelijke school waar alle leerlingen met ASS de aanpassingen krijgen die ze nodig hebben. We hebben op school voor leerlingen met ASS zowel een geïntegreerde werking als specifieke auti-klassen. Bij het indelen van de klasgroepen, vertrekken we vanuit de onderwijs –en opvoedingsbehoeften van elke leerling.   

Binnen dezelfde schoolcampus kunnen de leerlingen doorstromen naar het secundair onderwijs.  Hier wordt BUSO opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 aangeboden, waar de leertrajecten naadloos kunnen doorlopen.