Academie Wilrijk

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Feedback, evaluatie en oudercontacten in de beeldateliers

Evalueren, rapporteren, feedback en oudercontacten zijn een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs.
Ze hebben tot doel om een leerling een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te laten zetten en de leerling te motiveren in zijn artistiek traject. Evaluaties en feedback geven een beeld van waar een leerling zich bevindt in zijn leertraject: waar kom je vandaag?, waarom sta je waar je staat?, wat ligt er in het vooruitzicht en hoe kan je dat kunnen realiseren?

Hieronder lees je wat, hoe en waar we evalueren en feedback geven en hoe we tot een eindbeoordeling komen.
 

Competentie- en ontwikkelingsgericht onderwijs 

Onze ateliers stellen zich tot doel om bij leerlingen artistieke competenties te ontwikkelen en leerdoelen te behalen in vijf artistieke ontwikkelingsgebieden: verbeelden, onderzoek, vakmanschap, dialoog en tonen.
De artistieke competenties ontwikkelen zich in vier richtingen: een leerling is meer competent als de kwaliteit, zelfstandigheid, complexiteit en eigenheid van de competenties groter worden. 

De voortgang die een leerling maakt in het ontwikkelen van artistieke competenties in bovengenoemde vier richtingen, vormt het onderwerp van onze evaluatie en feedback. Hierbij houden we steeds rekening met het vertrekpunt van een leerling: wat kan hij/zij al en waar wil hij/zij naar toe?

 

Feedback

Voortdurende feedback vormt een onderdeel van de dialoog die mee vorm geeft aan de artistieke ontwikkeling van een leerling. 

De atelierbezoeken in de laatste jaren van de 4e graad zijn een bijzonder feedbackmoment. Tijdens atelierbezoeken gaat een team van leerkrachten, één of meerdere externen, de directeur in dialoog met de leerling over zijn/haar werk. Het is een moment om stil te staan bij het gelopen proces en om vooruit te kijken naar het afstudeerproject. 
 

Jury’s

Op het einde van de 3e en 4e graad en op het einde van de specialisatie, beoordeelt een jury het werk van de leerling. De jury bestaat minimaal uit de leerkracht, een externe en de directeur. De leerling is bij voorkeur aanwezig om zijn/haar werk voor te stellen aan de jury. De beoordeling van de jury wordt meegenomen in de eindevaluatie. 

 

Evaluaties 

We evalueren twee keer per jaar schriftelijk via een evaluatieformulier (artistiek parcours). Leerlingen ontvangen dit formulier digitaal of op papier.

In het evaluatieformulier rapporteert de leerkracht woordelijk over het afgelegde proces en het product. ​
 

Eindbeoordeling 

Aan het einde van het schooljaar in de 3e graad volwassenen, in de 4e graad en in de specialisatie bepaalt de leerkracht of een leerling de competenties van dat jaar, de basiscompetenties (derde graad), de beroepskwalificaties (vierde graad) of het relevant geheel van specifieke eindtermen en basiscompetenties (specialisatie) verworven heeft. Op het einde van een graad neemt de leerkracht ook de feedback van de jury mee om tot een eindbeoordeling te komen. De beslissing wordt gestaafd aan de hand van evaluatiefiches en een juryverslag (in afstudeerjaren). 

Wie meer dan 1/3 van de lessen ongewettigd afwezig was, is niet geslaagd voor het betreffende leerjaar. 

Leerlingen die niet slagen, kunnen binnen een graad voor eenzelfde optie het leertraject met maximaal een jaar verlengen. De beslissing om een leerling een herkansingsjaar op te leggen wordt zeer goed overwogen en besproken binnen het team en de jury.
 

Attesten en certificaten 

Studeer je af in de 1e, 2e of 3e  graad, dan krijg je een
leerbewijs basiscompetenties beeldende en audiovisuele kunsten

Studeer je af in de 4e graad, dan krijg je een
bewijs van beroepskwalificatie niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader

Studeer je af in de specialisatiegraad (kortlopende opleiding), dan krijg je een
leerbewijs deeltijds kunstonderwijs
 

Oudercontacten 

De ateliers van de 1e en 2e graad organiseren jaarlijks een klassikaal oudercontact onder de vorm van een bezoek aan het atelier. Hiermee willen we ouders een zicht geven op de werking van het atelier. 
1-op-1 oudercontacten worden op vraag van de ouder of, waar nodig voor de goede begeleiding van een leerling, op vraag van de leerkracht georganiseerd. Dit kan zowel in de kinder- als in de jongerenateliers.