De Horizon

kleuter- en lagere school

Afwezigheden

Een kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 6 wordt. Vanaf dan moet je kind elke dag naar school komen.
Als je kind niet voldoende aanwezig is in de kleuterklas, zal het de klassenraad zijn die beslist of je kind inderdaad mag instappen in het gewoon lager onderwijs. Maar de klassenraad kan ook beslissen dat je kind nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen.

Wat te doen bij een afwezigheid?

Als je kind afwezig is, zou het fijn zijn om vóór 9 uur de school telefonisch te verwittigen op het nummer 03/236 3120.
Indien je toch op school bent voor 9 uur kan u dit altijd zelf melden aan de klasleerkracht, de leerkracht aan de schoolpoort of op het secretariaat.
Bij elke afwezigheid vragen wij een briefje, dit kan op verschillende manieren:

 • Voor een afwezig door ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen is een briefje van de ouders voldoende.
  Dit briefje kan 4 keer per jaar geschreven worden, daarna is een doktersattest verplicht.
 • Is je kind meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek, dan dien je een doktersattest binnen brengen op school binnen 48 uur.

Welke afwezigheden, buiten ziekte, zijn nog gewettigd?

 • Sterfgeval of begrafenis: toegestaan voor familieleden/personen die onder hetzelfde dak wonen of bloedverwant zijn met uw kind. Verwittig vooraf de directie.
 • Huwelijk, dagvaarding voor de rechtbank, plaatsing in een instelling of overmacht. Hier is altijd een attest, dagvaarding of ander bewijsstuk nodig.
 • Actieve deelname aan sportieve of culturele manifestatie à maximum 10 halve dagen per schooljaar. Hievoor moet je eerst toestemming van de directeur vragen.
 • Feestdagen van erkende godsdiensten.
 • Topsport: max. 6 lestijden per week. Vraag eerst het akkoord van de directie.
  • Dit geldt enkel voor tennis, gymnastiek en zwemmen
  • Je dient een dossier aan de school te bezorgen met een gemotiveerde, schriftelijke aanvraag/verklaring van de sportfederatie en een medisch attest van de sportarts.

Wat bij problematische afwezigheden?

Vanaf meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden contacteert de directie de ouders.
In samenwerking met het CLB wordt er een opvolgingsdossier opgestart en worden er maatregelen getroffen om de afwezigheid te voorkomen.

Bij schoolverandering, in de loop van het schooljaar, zullen de problematische afwezigheden steeds binnen de week aan de nieuwe school worden medegedeeld. Ze worden daar mee opgenomen en opgevolgd in het leerlingendossier.