De Horizon

kleuter- en lagere school

Wat doet de klassenraad?

De klassenraad beslist over een aantal zaken, zoals:

  • het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs
  • de vrijstelling voor leerlingen met een handicap.
  • de toelating van 6-jarige kinderen die naar het gewoon lager onderwijs overgaan zonder dat zij het schooljaar ervoor voldoende aanwezig waren in de kleuterklas.
  • de toelating van 5-jarigen tot het gewoon lager onderwijs.
  • het al dan niet overdoen van het leerjaar.

Deze beslissingen zijn bindend.

De klassenraad geeft advies over een aantal zaken, zoals: 

aan het schoolbestuur:

  • de tijdelijke en definitieve uitsluiting van een leerling.

aan de ouders:

  • de beslissing om het kind nog een jaar langer in het kleuteronderwijs te laten doorbrengen. 
  • het volgen van een achtste jaar lager onderwijs.
  • een verwijzing naar het buitengewoon onderwijs.
  • een verwijzing naar 1B in de middenschool.

Deze adviezen zijn niet bindend. Ze zijn echter weloverwogen genomen.

Voor we deze adviezen en beslissingen nemen, hebben we samen met de ouders en externe partners, zoals het CLB, al een heel traject doorlopen.
Hierbij staat een goede communicatie en samenwerking centraal.

Je vindt deze info terug in de reglementen van het stedelijk kleuteronderwijs en het stedelijk lager onderwijs, die in onze school van toepassing zijn.