De Kangoeroe

kleuter- en lagere school

6de leerjaar

1. Lessenrooster
6u wiskunde
6u Nederlands
5u W.O.
3u Frans
3u M.V.
2/3u L.O./Sport
2u Moraal/Godsdienst/Islam
 

2. Nederlands
We gebruiken de methode “Tijd voor taal” voor taal en spelling.

Wekelijks doen we een klein dictee. Ter voorbereiding schrijven de leerlingen een woordpakket.
Af en toe is er een toets van de werkwoorden. Hiervoor kunnen de leerlingen ook oefenen.
Controledictee: GROOT dictee, ALLES terug bekijken wat in agenda staat.
Taalsystematiek, lln. kunnen hier niet voor leren.
Begrijpend lezen, lln. kunnen hier niet voor leren.
Luisteroefeningen, lln. kunnen hier niet voor leren.
Kitskrant = actualiteit, ook begrijpen lezen.
Schrijfopdrachten

Huiswerk voor Nederlands: bijvoorbeeld: een woordpakket schrijven, een opstel typen op de pc typen, een H-blaadje of V-blaadje van spelling (Herhaling of Verdieping), Bingel.

Lessen: oefenen voor je dictees en je toetsen van de werkwoorden.
 

3. Wiskunde
Voor wiskunde gebruiken we de methode “Nieuwe Pluspunt”.

We werken 2 weken aan één blok.
Na dat blok hebben we 2 à 3 lessen herhaling in het leertakenschrift.
Leerstof die nog moeilijk was, gaan we remediëren. Leerlingen die een voorsprong hebben, kunnen verdiepen.
Daarna volgt een toets.
Getallenkennis en bewerkingen doen we op één dag en metend rekenen en meetkunde doen we op één dag.
Voor Wiskunde kan je leren en oefenen in het  “Leertakenschrift”.

Huiswerk voor wiskunde: bijvoorbeeld: cijferen, oefeningen uit je werkboek, je werkboek verbeteren, herhalingsoefeningen maken ter voorbereiding van de toets, Bingel.

Lessen: je formules leren, leren en oefenen voor de toets.
 

4. Wereldoriëntatie
We gebruiken voor W.O. de methode “Piramide” en “Mundo”. We werken na de Paasvakantie rond lichamelijkheid, relaties, seksualiteit en verliefdheid.  Lessen over “Veilig internet” en cyberpesten staan ook vaak op het programma. Verder houden we de actualiteit mee in de gaten via de Kitskrant. Een W.O. thema duurt 1-2 maanden. Als er een toets volgt van W.O., wordt die 2 weken op voorhand aangekondigd.

Tijdens W.O. besteden we ook extra tijd aan het opzoeken in de atlas, we gebruiken hiervoor het takenboekje van Plantyn Basisatlas.

Er zijn 2 soorten toetsen:
1) “gesloten boek toets” : hier wordt vooral kennis getest.
2) “open boek toets”: hier worden vooral vaardigheden getoetst (opzoeken, verbanden leggen...)

Voor W.O. krijgen de leerlingen dan ook “oefentoetsen” mee naar huis. Zo kunnen ze zien wat er zoal gevraagd wordt op een toets. Als er een toets is, krijgen de leerlingen een toetswijzer in hun agenda waarop staat wat ze moeten kennen en kunnen.

Huiswerk: documentatie meebrengen van thuis, iets opzoeken, oefentoetsen maken
Lessen: leren voor een toets
 

5. Frans
Voor Frans werken we met de methode “Beaufort”. De eerste weken zullen we de leerstof van het 5e lj. herhalen. We toetsen daarbij vooral  de woordenschat van de leerlingen. In de klas leggen we momenteel de nadruk op het spreken.

Na de herhaling volgt de nieuwe leerstof. We zorgen ervoor dat alle domeinen aan bod komen: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Maandag starten we elke week met het aanbieden van nieuwe woordjes via een tekst en filmpje. Er wordt verwacht dat de leerlingen die woordjes ook al vrij snel leren.

Als het hoofdstuk (contact) niet te lang is, doen we vrijdag toets. Bij langere hoofdstukken doen we pas toets na 1,5 week of 2 weken.

Na 4 hoofdstukken (Contacten) volgt er een herhalingstoets. De leerlingen krijgen een toetswijzer in hun agenda waarop staat wat ze moeten kennen en kunnen.

Huiswerk: een invulblaadje, Bingel, woordenschat schrijven
Lessen: woordenschat leren, grammatica leren, leren voor een toets
 

6. Muzische vorming
Muzische vorming wordt gegeven door juf Anneke en Sanne. De domeinen beeld, drama, beweging, muziek en media komen aan bod.
 

7. ICT
ICT is de afkorting van informatie- en communicatietechnologie.

Volgends de eindtermen ICT moeten de kinderen
- een positieve houding hebben tegenover ICT
- bereid zijn ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren
- ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier gebruiken
- ICT kunnen gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven
- ICT kunnen gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen
- zelfstandig leren en oefenen in een door ICT ondersteunde omgeving
- met behulp van ICT informatie kunnen opzoeken, verwerken en bewaren
- ICT kunnen gebruiken om op een veilige, verantwoorde manier te communiceren

Wij gebruiken  internet wekelijks voor opdrachten uit de Kitskrant. We leren tijdens W.O. ook over Veilig Internet en cyberpesten.
 

8. Werking van de klas
Zelfstandig werk : op maandag krijgen de lln. een taakbrief waarop de verschillende opdrachten voor die week beschreven staan. Hier krijgen ze tijdens de week bepaalde uren voor of wanneer ze vroeger klaar zijn. We proberen hier zo goed mogelijk in te differentiëren.

Peter- en meterschap : In het 6e leerjaar zijn we meter of peter van een kindje uit het 1e leerjaar. We geven het goede voorbeeld op de speelplaats en in de klas. We organiseren ook samen activiteiten (knutselen, uitstapjes, ...) met het eerste leerjaar.

Voor 6B: juf Ingrid geeft alle “leervakken”: Nederlands, Wiskunde, W.O. en Frans. Juf Anneke geeft Muzische vorming en gaat mee als het sportnamiddag is (met meester Pan). Juf Ingrid is dinsdagmiddag en donderdagmiddag niet op school, juf Anneke neemt dan de klas.
 

9. Leren leren – huistaken – agenda - brieven
Huiswerk:
Huiswerk kan zijn, werkblad rekenen of taal, inoefenen dictee, lezen , taakbrief, ….
Er wordt meestal geen huiswerk meegegeven tegen maandag en vlak na een vakantie.
Indien nodig kan gedifferentieerd worden in het huiswerk.

Lessen:
Toetsen worden ruim op voorhand aangekondigd.
Overhoringen kunnen dagelijks gebeuren, ook zonder aankondiging.

Planning huiswerk:
Planning hangt de hele week zichtbaar op voor alle kinderen in de klas.
De nieuwe planning wordt steeds gemaakt op vrijdag.

Agenda:
Hierin kan je lessen, huiswerk en mededelingen terugvinden.
De agenda’s worden 1 keer per week door de leerkrachten nagekeken.
Kijk elke dag even de agenda van je kind na.
Teken minstens 1 keer per week de agenda van je kind.
Onze agenda dient ook als communicatiemiddel tussen ouder<->leerkracht

Brieven:
Steeds goed lezen.
Als er brieven ingevuld moeten worden, gelieve dit dan zo snel mogelijk te doen en terug te bezorgen aan de leerkracht.

Toetsenmapje
Dit wordt meerdere keren per week aangevuld.
Elke toets moet verbeterd worden door de leerling zelf én getekend worden door een ouder/voogd.
Als je toetsenmapje niet in orde is, krijg je de volgende toets nog niet mee naar huis. Er staat dan een nota in het agenda.
 

10. Klasafspraken – belonen – straffen
Huiswerk moet steeds in orde zijn. Als je huiswerk niet in orde is, wordt dit genoteerd in je agenda. Na 3x volgt een zinvolle straf.

Leerlingen worden beloond met stickers, extra “vrije tijd” in de klas of speeltijd.

Bij pesten en of ruzie zullen wij eerst uitzoeken wat er precies is gebeurd. Eventueel wordt dit besproken met het zorgteam en de directeur. U als ouder wordt uiteraard op de hoogte gehouden.