Elisabeth

kleuter- en lagere school

Zorgvisie

Onze school is een warme, veilige plek waar solidariteit en zorgen voor elkaar zeer belangrijk zijn. We staan open voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond en eigenschappen. Diversiteit is voor ons een sterkte. We streven naar kwalitatief hoogstaand onderwijs. We bieden elk kind optimale kansen om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontplooien. We willen leerlingen zelfverzekerd, weerbaar en onafhankelijk maken zodat ze kunnen opgroeien tot betrokken, kritische en verdraagzame burgers.

Een warme school in een multiculturele buurt

Onze school bevindt zich in een wijk met veel verschillende culturen, zonder dat een bepaalde bevolkingsgroep overheerst. De kinderen van Elisabeth wonen in de directe omgeving van de school. De wijk is in volle ontwikkeling en is daarom een aantrekkingspunt voor jonge allochtone en autochtone gezinnen. Dat zorgt voor een gezonde dynamiek in de buurt.

De lat hoog leggen

We geloven in de mogelijkheden van elk kind. We streven ernaar om met zoveel mogelijk leerlingen alle ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken. De leergebiedoverschrijdende eindtermen (sociale vaardigheden, ICT en leren leren) krijgen hierbij evenveel aandacht. Bovendien vinden we dat kinderen uitdagingen nodig hebben. Af en toe eens op je tenen staan, helpt om een drempel te overwinnen.

Geïntegreerde zorg

Voor sommige kinderen is het moeilijker om bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen te bereiken. Het is de verantwoordelijkheid van de school om een aangepast aanbod aan te bieden. Hierbij houden we rekening met de behoeften en mogelijkheden van de kinderen. De geïntegreerde zorg is gebaseerd op het model van de zorgpiramide. Zorg vraagt tijd en is een groeiproces. Hierbij is de interne schoolorganisatie en de professionaliteit van de leerkrachten van groot belang. De organisatie van de school en de klassen is erop afgestemd om een zo breed mogelijke zorg te realiseren.

Aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling

In onze school werken we elke dag aan een positief sociaal-emotioneel klimaat. Om goed te kunnen leren moet de school een veilige plaats zijn waar kinderen zich op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn, zich geaccepteerd voelen. Elk teamlid heeft (ook preventief) aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen. Dit doen we door o.a. ieder kind zoveel mogelijk positieve aandacht te geven en door positief gedrag te versterken.

Diversiteit

Onze school is een plaats waar leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten en samenwerken. Diversiteit betekent voor ons ‘leren van’ en ‘samen met’ iedereen. Het waarderen van diversiteit wordt al doende geleerd in de dagelijkse omgang met anderen. We zien diversiteit in onze school als een kans en een meerwaarde voor iedereen. Het betekent een respect voor ieders cultuur, geloof en overtuiging. Coöperatieve werkvormen, sporten, spelen, uitstappen,… bevorderen het samenleven.

Ouderparticipatie

De school probeert de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school. Ouders krijgen de mogelijkheid om actief te deel te nemen bij feesten, biborganisatie, oudervereniging, projecten en begeleiding bij uitstappen.

Metingen en toetsen

In de school maken we naast de klastoetsen ook gebruik van niet-methodegebonden toetsen en observaties om een beeld te vormen van hoe ver kinderen staan in hun ontwikkeling. Op regelmatige tijdstippen brengen we de taalvaardigheid van onze leerlingen in kaart (actieve en passieve woordenschat). Daarnaast worden lees- en rekenvaardigheden getest.

Talenbeleid

In onze school is elke les een taalles. Aangepaste instructie is hierbij erg belangrijk. We hechten veel belang aan de mondelinge taalvaardigheid. We bieden ook visuele ondersteuning aan als dat nodig is. We besteden ook veel aandacht aan lezen en schrijven. De leerlingen krijgen Franse les in de derde graad.