Flora

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Schoolvisie van Stedelijke basisschool Flora
Waar talenten groeien!

Stedelijk onderwijs Flora

Schoolvisie van stedelijke basisschool Flora
(met als leidraad het Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Antwerpen)

Flora wil haar leerlingen optimale vormingskansen bieden en ze begeleiden tijdens hun leerproces. Gans het schoolteam (de directie, het beleid, de leerkrachten, de zorgondersteuners, de bijzondere leerkrachten en het administratief personeel) werkt aan éénzelfde doel: de beste groeikansen bieden aan de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Zo kunnen zij opgroeien tot gelukkige positieve en kritisch denkende jongeren. Samen met de ouders willen wij hen opvoeden tot zelfstandige jonge mensen.

Hoe we dit doen kan u zien in onze bloemblaadjes. Deze staan voor de aspecten waarin we elk kind helpen groeien en openbloeien. Elk blaadje van onze Flora bloem wordt optimaal verzorgd. Niet enkel de kinderen bloeien, het belang van groei en zorg geldt ook voor ons schoolteam, de ouders en partners. Samen maken we school en zorgen we dat onze kinderen openbloeien tot prachtige leerlingen met mooie groeikansen.
 

1. Sociaal en  emotioneel welbevinden
Welbevinden is een basisvoorwaarde voor onze school en is verbonden aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Wanneer kinderen zich goed in hun vel voelen, kunnen ze ongehinderd hun eigen behoeftes, gevoelens en gedachten beleven. Ze stellen zich ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. In onze school willen we dat elk kind zichzelf kan zijn en zich emotioneel veilig voelt. We willen onze kinderen helpen ontwikkelen tot mensen die vertrouwen en durf hebben. We leren kinderen om met hun gevoelens om te gaan en ze op een aanvaardbare manier te uiten. We leren de kinderen hun gevoelens niet te onderdrukken, maar er mee om te gaan en ze op een aanvaardbare manier te uiten. Wij streven ernaar om onze leerlingen een warme plek aan te bieden waar zij vrij zijn om zich te ontplooien en te zijn wie ze zijn. Elk kind is welkom op onze school en heeft het recht zich veilig en geborgen te voelen. Tolerantie, sociale vaardigheden in de omgang met elkaar vinden we heel belangrijk.
 

2. Differentiatie
In onze school staat de lerende leerling centraal en willen we iedereen gelijke kansen bieden. Elke leerling heeft talenten en krijgt bij ons alle kansen om deze te ontdekken en te ontwikkelen en hierdoor verschillende ontplooiingskansen te creëren. Het leer -en opvoedingsproces moet zoveel mogelijk aansluiten bij de leef –en leeromgeving en de leerstijl van elk kind. Dit betekent dat heel wat activiteiten samen met de kinderen worden vastgelegd. Aangezien kinderen heel wat van elkaar kunnen leren, opteren wij voor heterogene groepen en klas overschrijdende activiteiten waarbij er gedifferentieerd wordt naar inhoud, niveau en tempo. Om de nodige continuïteit in het leerproces van elke kind te waarborgen, maakt een kind volgsysteem deel uit van ons schoolgebeuren. Dit houdt in dat ontwikkeling van elke leerling doorheen zijn schoolloopbaan op regelmatige basis in kaart gebracht wordt door middel van o.a. toetsen, observaties, gesprekken etc. Op basis van deze informatie kunnen we dan bijsturen waar nodig en zo uw kind optimaal begeleiden.
 

3. Doorleefd taalbeleid
Onze school is een weergave van de super diversiteit in onze buurt. Wij zien de verschillen tussen mensen als een verrijking. Wie open staat voor diversiteit, ziet en ervaart meer en zal zich hierdoor optimaler ontwikkelen. Hierdoor leren we onze leerlingen met elkaar rekening te houden en bereid te zijn van elkaar te leren. Een sterke kennis van het Nederlands zorgt ervoor dat onze leerlingen niet enkel binnen de school openbloeien maar straks ook hun plekje in de maatschappij kunnen opeisen. Daarom zetten wij sterk in op de versterking en verrijking van het Nederlands. Onze leerlingen worden warm gemaakt om te werken aan woordenschatuitbreiding, het plezier in lezen (gebruik van strategieën voor lezen, spreken, luisteren en schrijven) en zo veel meer. Taal is de bindingsfactor in onze grote diversiteit.
 

4. Levensecht leren
Elk kind, elke ouder, elke leerkracht, en elke partner van de school moet zich goed en betrokken voelen. Door een positieve instelling, gelijkwaardigheid, intensieve samenwerking en respect voor elkaar, creëer je volwaardige, geëngageerde en actieve burgers die in onze stad hun plek vinden, er kunnen werken, wonen en samenleven. Leren doe je niet alleen aan een schoolbank. Kwaliteitsvol onderwijs moet levensecht zijn, in de klas en op de speelplaats. Leren stopt ook niet aan de schoolpoort. Samen met een stevig netwerk van buurtpartners bouwen we aan een brede leeromgeving, waar alle kinderen, jongeren en ouders van de buurt, terecht kunnen om hun talenten en hun leren verder te ontwikkelen.
Ook bij keuzes en investeringen in leermiddelen en materialen gaan we doelbewust op zoek naar middelen die een brede en concrete leeromgeving kunnen ondersteunen. We denken hier doelgericht over na.
 

5. Sterke ouderwerking
School maak je samen. Leerlingen, leerkrachten, beleid, partners én ouders. Onze ouders zijn het fundament van onze leerlingen. Inzet en betrokkenheid van zowel de ouders als van het schoolteam vormen een belangrijke schakel in het leerproces van het kind. Inspraak van en communicatie tussen alle betrokkenen zijn in onze school heel belangrijk. Maandelijks houden we dan ook een praatgroep voor en na de schooluren. De onderwerpen variëren naargelang de vragen die onze ouders stellen maar wij trachten steeds de thema’s voor deze momenten door input van onze ouders in te vullen. Dankzij de inzet van onze fruitmama’s kunnen wij “het oog voor lekkers project” doen op school en krijgen onze leerlingen wekelijks een stuk geschild en gewassen fruit. Maar daar stopt het niet. Hulp bij schoolfeest, ontbijten op school uitstappen etc zijn onmisbaar en mogelijk dankzij onze fantastische ouders. Jaarlijks zetten we onze ouders in de bloemetjes op de dag van de ouder want zonder hen zou onze school niet hetzelfde zijn.
 

6. Intensieve samenwerking met de buurt.
In onze school willen we elke leerling voortdurend nieuwe kansen bieden om zich optimaal te kunnen ontplooien. Dit kan door de inzet en betrokkenheid van onze buurt. Onze wijk is een zeer geëngageerde wijk met veel mogelijkheden qua cultuur, sport en randactiviteiten.
Namen zoals Rataplan, de Roma, Matterhorn, Kras, Scouting, etc vullen ons straatbeeld en onze agenda’s.
Huiswerkbegeleiding in Zermat, extra sport op school door Kras, verhuur van onze school aan allerlei externe partners zoals Mobadara en kleuteratelier zorgen er voor dat er steeds een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten is binnen de buurt.
 

7. Aandacht voor gezondheid
In een tijd van opkomende gezondheidsproblemen bij zelfs jonge kinderen, nemen wij als school het voortouw in het gezond houden van onze leerlingen. Tijdens de speeltijden eten onze kinderen een droog koekje of een stukje fruit. Er is gratis water, zowel in de kleuter als de lagere school. Verder voorzien wij gratis water in zowel de kleuter als lagere school. Leerlingen mogen gans de dag door water drinken omdat dit bevorderlijk is voor de concentratie en de ontwikkeling. Andere drankjes hebben zij niet in hun boekentas. Op woensdag is het fruitdag en dan voorziet de school een stuk fruit dankzij de hulp van onze fruitmama’s. Op regelmatige tijdstippen zijn er gezonde dagen waarin we extra aandacht besteden aan een gezonde boterham in de brooddoos of zelfs wat extra beweging op school.
 

8. Deskundigheidsbevordering
Net zoals elk andere organisatie dienen ook wij bij te blijven met de dagelijkse veranderingen in onze maatschappij. Daarom bieden we onze leerkrachten de kans om zich verder te bekwamen in de job door o.a.pedagogische studiedagen, nascholing, coaching, werkgroepen en aanvangsbegeleiding te organiseren. Soms doen we beroep op de expertise die al aanwezig is in de school, vaak worden externe organisaties gecontacteerd om nascholingen aan te bieden op de eigen school. Op deze manier kunnen we zorgen voor: een constante verbetering van de kwaliteit van het lesgeven, de competenties van de leerkrachten en leerlingen verhogen, leerlingen bepaalde attitudes en inzichten bijbrengen over o.a. hun eigen leren, de organisatie van de school verbeteren en de maatschappelijke impact van de school verhogen