De Leerexpert Schotensesteenweg 256

stedelijk buitengewoon onderwijs

Type 2

Voor wie?

Onze buitengewone kleuter- en lagere school type 2 richt zich tot kinderen met een matige of ernstige mentale of verstandelijke beperking

Ons aanbod 

Het aanbod binnen type 2 omvat functioneel leren, trainen en stimuleren van communicatie, zelfredzaamheid, ontwikkeling van sociale vaardigheden en motoriek.

Om een toekomstgerichte leerloopbaan te kunnen aanbieden werken we binnen het stedelijk buitengewoon onderwijs met 4 leerstromen: de voorbereidende kleuterwerking, ervaringsstroom, leefleerstroom en de functiestroom. 

Onze klaswerking

Kleuterwerking: Schildpad en poes 

Een optimaal welbevinden is het uitgangspunt van onze kleuterwerking. De kleutertjes moeten het leuk vinden om naar school te komen en een veilig gevoel ervaren binnen hun klasgroepje. In hun kleine klasgroepje van maximum 8 kindjes leren ze kennismaken met de schoolse klaswerking waarbij zelfredzaamheid centraal staat. Zelfstandig hun boekentasje wegleggen, jasje aan- en uitdoen, naar het toilet gaan, koekje en drankje nuttigen,… zijn dagelijks terugkerende handelingen. Om deze verzorging optimaal te voorzien is er heel vaak naast de klasjuf ook een kinderverzorgster aanwezig. 

Ook komt er regelmatig een logopediste in de klas om het praten te bevorderen en de woordenschat uit te breiden. Zich leren uitdrukken, leren luisteren en praten (al dan niet met ondersteuning van SMOG) staan voorop bij alle activiteiten in de kleuterklas. Ook de ergo -therapeute zal ook langskomen in de klas om de motoriek van de kleuters te stimuleren.

De kleuterklas heeft een ruim kindvriendelijk lokaal waar een uitgebreid gamma aan speelgoed aanwezig is. 

De kleuters eten ’s middags in hun eigen klasje met twee vertrouwde begeleiders. Er is ook een slaapmoment voorzien door de begeleiders indien hier nood aan is. 

 

Goede werkhouding: vlinder- en uilklas

In deze klassen ligt de nadruk op het aanleren van een goede werkhouding. De leerling leert o.a. aan een werkbank zitten, concentratie te verhogen, zelfstandig een opdracht te maken, een kringgesprek te volgen. 

Ook worden de beginselen aangebracht van oriëntatie in de tijd (daglijn met sclera-pictogrammen), ruimtelijke begrippen, functioneel lezen (naamherkenning, dagen van de week,…) en schrijfmotoriek (naam kopiëren en voorbereidende schrijfoefeningen). In deze klassen is er een eerste kennismaking met de getalbeelden en wordt het functioneel lezen gestart. Alles wordt aangebracht op een speelse, aangename manier en wekelijks is er nog tijd voor vrij spel.

Persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid vormen een rode draad doorheen het lesgebeuren samen met de ergo-therapeute of kinesist. Ook spreekvaardigheid, in samenwerking met de logopediste, komt in alle lesactiviteiten aan bod.

Ervaringsgerichte werking: aap- en ijsbeerklas

In deze klassen wordt er op een ervaringsgerichte manier gewerkt. Door te vertrekken vanuit de belangstelling van het kind en onze leerlingen te laten experimenteren en levensechte leeractiviteiten aan te bieden, wordt hun betrokkenheid bij het lesgebeuren vergroot. Op deze manier vinden leerlingen de juiste motivatie, verhogen hun sociale vaardigheden en leren ze beter met hun gevoelens omgaan.

Daarnaast worden verschillende pedagogische werkvormen aangeboden. Zo worden er veel didactische uitstappen gemaakt naar de markt, de bibliotheek, de winkel waar de leerlingen in de praktijk leren geld gebruiken, zich te gedragen naar sociale regels, zich veilig leren verplaatsen in het verkeer en kunnen ze het functioneel lezen toepassen.

Dit functionele lezen staat in het teken van aanleren van zinvolle woorden die de leerling helpen in het dagelijkse leven vb. naam, adres, voeding, dranken, kalender,… Dit wordt stapsgewijs uitgebreid naar meer woordenschat.

Ook in deze klassen vormt de persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid de rode draad doorheen het klasgebeuren. De doelstelling is de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het latere zelfstandige leven.  Ook huishoudelijke activiteiten zoals koken, de afwas en opkuis worden stapsgewijs aangeleerd. 

Autiwerking: vis- en girafklas

De auti - klassen zijn specifiek opgericht voor kinderen die naast hun mentale beperking ook de diagnose autismespectrumstoornis hebben. Deze leerlingen hebben nood aan extra structuur, veiligheid, houvast en individuele aanpak.

De auti - klassen zijn prikkelarme lokalen met duidelijk afgebakende hoeken. Om voorspelbaarheid in het dagverloop te voorzien, wordt er gewerkt met een (al dan niet individuele) daglijn. Deze daglijn omvat het volledige dagschema, opgebouwd uit concreet materiaal zoals: foto’s, pictogrammen of woorden voor die leerling. Het is de bedoeling dat de leerling de daglijn geheel zelfstandig kan afwerken met zo weinig mogelijk tussenkomst van een leerkracht. Ook wordt er gewerkt met werkdozen en werkbanken die een opdracht bevatten op maat van de leerling zodat hij/zij er volledig zelfstandig aan kan werken.

Met het oog op een positieve sociale ontwikkeling worden er ook groepsactiviteiten in het weekrooster voorzien.

Er worden ook gestructureerde uitstappen georganiseerd. Deze hebben als doel de maatschappelijke integratie van de leerlingen te stimuleren en flexibiliteit aan te leren.

Krokodil- en bijklas

In deze groep is het in de eerste plaats belangrijk dat de leerling zich goed en comfortabel voelt, dat hij/zij gelukkig is in de groep en zichzelf kan zijn. Om dit hoofddoel te verwezenlijken komt het multidisciplinaire klasteam (kinésist, logopedist, leerkracht, opvoeder in samenwerking met het MFC) tegemoet aan de individuele noden van elke leerling. We bieden zorg op maat aan. De groepen worden daarom ingedeeld op basis van niveau (en in de mate van het mogelijke ook volgens leeftijd) en het functioneren bij elkaar om zo gericht aan de slag te kunnen gaan met hun groep en de mooiste (individuele) resultaten te bekomen.

In deze werking start alles bij het scheppen van een rustig en aangenaam klasklimaat waar de leerlingen zich goed in hun vel kunnen voelen. We willen hen een gevoel van geborgenheid, vriendschap en veiligheid meegeven, met een groot vertrouwen in de begeleiders. Op die manier vinden ze de rust die ze nodig hebben en kunnen we tijd maken om specifieke zorgen aan te bieden. Eens dit gevoel gerealiseerd is, is het mogelijk om te starten met nieuwe werk- en leermomenten, die aansluiten bij het niveau van de leerling.

In het lokaal pakken we dit concreet aan door verschillende ‘hoeken’ te creëren: een eethoek, een relaxhoekje, een onthaalhoek, een werk/speelhoekje, enz. Verder zorgt ook de duidelijke klasroutine voor herkenning en structuur. De leerlingen weten wat ze kunnen verwachten en dat biedt hen houvast. We maken dagelijks tijd voor voldoende verzorgingsmomenten en eet/drinkmomenten. Daarnaast vult elke leefgroep zijn weekplanning verder aan met muzikale activiteiten, activiteiten die de zelfredzaamheid van de leerlingen bevordert (douchemoment, eetbegeleiding, enz.), motorische activiteiten (wandelen, fietsen, werkdozen fijne motoriek, enz.) en taalactiviteiten (zowel verbaal als non-verbaal). Ook andere zintuigelijke en basale activiteiten staan nog op het programma.

Bij leerlingen uit de krokodillen-klas staat vooral het ‘zintuiglijk beleven’ dus centraal: ruiken, proeven, voelen en kijken naar wat er gebeurt en daarbij zoveel als mogelijk zelf z’n steentje bijdragen. Stapje per stapje, met ups en downs, proberen we de leerling te laten groeien en mooie vooruitgang te laten boeken.

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 2?

Na het basisonderwijs type 2, heb je de keuze tussen opleidingsvorm 1 of 2 in het buitengewoon secundair onderwijs. In zijn/haar verdere schoolloopbaan krijgt je kind een naschools maatschappelijk aanbod dat zowel rekening houdt met zijn competenties, vaardigheden en talenten, als met zijn beperkingen. Belangrijk hierbij is dat je kind de mogelijkheid krijgt om een vervangend of beschermend inkomen te bekomen.

> Ik wil meer weten over jullie school.