Academie Merksem

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Aanwezigheid en engagement in de academie

Welke verplichtingen heb je in de academie?

De academie verwacht van jou als leerling:

 • Dat je deelneemt aan alle lessen en op tijd in de academie bent
 • Dat je op tijd verwittigt als je niet naar de les kan komen 
 • Dat je oefent buiten de lessen
 • Dat je deelneemt aan de evaluatieactiviteiten
 • Dat je je inzet om je (eind)doelen te behalen
 • Dat je de leefregels van de school respecteert en respect hebt voor elkaar en het materiaal van anderen

Moet je alle lessen volgen?

Je aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen.

Tellen ook als lessen:

 • Evaluatie-activiteiten
 • Toonmomenten
 • Proclamaties
 • Lessen buiten de academie (extramurosactiviteiten)

Je moet alle lessen volgen, behalve wanneer je gewettigd afwezig bent. 

Wanneer ben je gewettigd afwezig?

Een leerling kan om verschillende redenen verhinderd zijn om de les bij te wonen.
Voorbeelden van afwezigheden die gewettigd kunnen worden:

 • Ziekte
  Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen zelf een schriftelijke verantwoording bezorgen aan de academie voor een 1-dagsafwezigheid wegens ziekte. Dat kan 4 keer per schooljaar.
  Voor langere of veelvuldige afwezigheden is een medisch attest nodig.
 • Schoolverplichtingen:
  Mededeling (brief/e-mail) of attest van de school; uitnodiging voor deelname aan de school- of academieraad; verklaring van de ouders of leerling
 • Beroepsverplichtingen:
  Mededeling (brief/e-mail) of attest van de werkgever; werkrooster van het personeelslid, verklaring van de leerling
 • Begrafenis of huwelijk van een naaste (iemand die onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant):
  Officieel document zoals een overlijdensbrief of attest van de gemeente; verklaring van de ouders of leerling
 • Feestdagen van de religie of levensbeschouwing:
  Verklaring van de ouders 
 • Als de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is:
  Verklaring van de directeur
 • Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank:
  Officieel document; dagvaarding of proces-verbaal van de oproeping
 • Maatregelen van de bijzondere jeugdzorg of jeugdbescherming:
  Officieel document
 • Familieraad:
  Officieel document, zoals een attest van het vredegerecht
 • Actieve deelname aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte of als topsporter met een A- of B-statuut
  Attest topsportstatuut A of B; attest van de betrokken sportvereniging
 • Actieve deelname aan een culturele manifestatie als lid van een amateurkunstenvereniging of als leerling met een topkunstenstatuut A of B voor het betrokken schooljaar:
  Attest topkunstenstatuut A of B; verklaring van de amateurkunstenvereniging, uitnodiging van de culturele manifestatie 
 • Deelname aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs:
  Attest van de Examencommissie
 • Afwezigheid door zwangerschap: minimum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 14 weken na de bevalling, met een maximum van 15 weken:
  Medisch attest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum
 • Orde- of tuchtmaatregel binnen de academie:
  Mededeling, beslissing of attest van de onderwijsinstelling
 • Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders:
  Officieel document; ondertekende verklaring van één van de ouders
 • Deelname aan een oudercontact, schoolraad of academieraad:
  Uitnodiging oudercontact; uitnodiging ouderraad

Wanneer kan je zelf een briefje of e-mail schrijven?

Je mag bij elke afwezigheid een briefje of e-mail sturen om de academie te verwittigen.
Vier keer per jaar geldt een schriftelijke verwittiging als gewettigde afwezigheid voor ééndagsziekte.
Drie keer per jaar geldt een schriftelijke verwittiging als gewettigde afwezigheid voor bv. vervoersproblemen, ziekte van ouder, scoutsweekend, etc.
Je kan hiervoor de afwezigheidsbriefjes van de academie gebruiken (zie bijlagen onderaan).

Wanneer kan je niet slagen?

Heb je meer dan een derde van de lessen niet bijgewoond zonder dat de afwezigheid gewettigd was, dan ben je niet geslaagd.
Heb je drie lesweken na elkaar geen enkele les bijgewoond zonder wettiging, dan ben je niet geslaagd.